❤عاشقــــــــــــــــــــــــــم❤

وقتی که هق هق عشق ضجه ی احتیاجه/سر جنون سلامت که بهترین علاجه

ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺳﻤﯿﻪ ﺳﺮ ﮐﻼ ﺱ ﻣﺪﻧﯽ 3 ﺑﺎﺻﺪﺍﯼ ﺧﻔﻨﯽ ﮔﻮﺯﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﺑﻬﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻫﻢ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﻟﻮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﺍﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﯿﻪ ﻭﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﻫﻤﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯿﯿﻔﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺶ ﺳﻤﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﻪ ﮐﻼ ﺱ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ~ﺳﺮﺍ ﮔﻔﺖ ﻧﺎﺯ ﻧﻔﺴﺖ ﺳﻤﯽ ﺟﻮﻥ ﺑﺂﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﮐﻼ ﺱ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﯾﺨﺖ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻭﺳﻤﯿﻪ ﺑﻐﻀﺶ ﺗﺮﮐﯿﺪﻭﺳﺮﺵ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯼ ﺗﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﻼ ﺱ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮐﻨﺘﺮﻟﺶ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﻼ ﺱ ﺭﻓﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭﯾﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺻﺪﺍﯼ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ~ﺳﺮﺍﯼ ﮐﻼ ﺱ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﮐﺮﺩﻭ ~ﺱ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﮔﻮﺯﯾﺪﻭﺭﻓﺖ ~ﺍﯾﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﻭﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﺑﻨﺪﺭﯼ ﺑﺮﻗﺼﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﻭﺩﯾﮕﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ ﻭﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺳﻤﯿﻪ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺯ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺎﯾﻪ ﮔﻮﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﻪ ﮔﻮﺯ...

+نوشته شده در شنبه سوم فروردین ۱۳۹۲ساعت0:40توسط الینا | |

آری آغاز دوست داشتن است

 

گرچه پایان راه ناپیداست

 

من به پایان دگر نیندیشم

 

که همین دوست داشتن زیباست

 

 

 

 

+نوشته شده در دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت12:15توسط الینا | |

"آدم های زیادی دور و برم دارم

آن چیزی که ندارم کسی برای

باهم بودن است"

 

 

 

 

azarpix.com baaze69797%20%285%29 » عکس های طنز بامزه و خنده دار

+نوشته شده در یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت12:7توسط الینا | |

A  deep  friend  is  like  rainbow  when  the  perfect  amount  of  happiness  and  taers  are  mixed  the  result  is  a  coloeful  bridge  between  2  hearts

 

Love is  pure.  Love is sure.  Love  is  sweet  poison.  That  docters  can’t  cure

+نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۱ساعت15:31توسط الینا | |

اینجــا همــه خوبنــد ، خیالت راحت...من مانــده ام و چهار تـــا هم صحبت ؛این گوشــه نشستــه ایم و دلتنگ تــوئیم
من .. عشق .. خـــدا .. عقربــه های ساعت..!

 

 

+نوشته شده در سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ساعت0:6توسط الینا | |

باز باران با ترانه،میخورد بر بام خانه

 

خانه ام کو؟خانه ات کو؟آن دل دیوانه ات کو؟

 

روزهای کودکی کو؟فصل خوب سادگی کو؟

 

یادت آید روز باران؟گردش آن روز دیرین؟

 

پی چه شد دیگه کجا رفت؟خاطرات خوب و رنگین؟

 

در پس آن کوی بن بست،در دل تو آرزو هست؟

 

کودک خوشحال دیروز...غرق در غم های امروز...

 

یاد باران رفته از یاد...آرزوها رفته بر باد...

 

باز باران میخورد بر بام خانه،بی ترانه،بی بهانه...

 

شایدم گم کرده خانه...

 

 

+نوشته شده در یکشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۱ساعت22:18توسط الینا | |